Eliminar accents d’un string en PHP

Sense cap mena de dubte es tracta d’una de les funcions més curtes però a la vegada més útils. Segur que algun cop heu hagut d’eliminar els accents, ñ’s, dièresi,… d’una cadena de text en PHP.
Amb aquesta funció, problema resolt.

function replace_accents($str) {
$str = htmlentities($str);
$str = preg_replace('/&([a-zA-Z])(uml|acute|grave|circ|tilde|cedil);/','$1',$str);
return html_entity_decode($str);
}

Leave a Comment.